top of page
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CCTV)

 

For English please see below.
 
Η εταιρεία «AΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», που εδρεύει επί της οδού Απόλλωνος 77, 166 71 Βουλιαγμένη, Αττική, τηλέφωνο 2108960012-14, e-mail info@astir-marina.gr εφεξής η «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εθνικό Νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα.
 
Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας και βίντεο κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) στις εγκαταστάσεις της Eταιρείας.
 
Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
 
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των εργαζομένων, επισκεπτών/πελατών, συνεργατών και τρίτων προσώπων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
 
Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
 
Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών και την επακόλουθη υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη βάσει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).
 
Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
 
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να διατηρήσουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτές από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καθώς επίσης να διαφυλάξουμε τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, συνεργατών, πελατών/επισκεπτών και άλλων τρίτων προσώπων. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα ως άνω δεδομένα με σκοπό να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων συμβάντων μέσω της διάθεσης του αντίστοιχου αποδεικτικού υλικού προς υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε συγκεκριμένα σημεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών. Συνεπώς δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων, των οποίων λαμβάνεται η εικόνα και το βίντεο.
 
Mε ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
 
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως η εταιρεία φύλαξης ή άλλες εταιρείες του ομίλου. Επίσης, η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει υλικό από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή  αγαθά της Εταιρείας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
 
 
Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
 
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό τους, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
 
Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
 
Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες.
 
Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
     
Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.
Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.
 
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
 
Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@astir.gr.
 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
 
Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Βιντεοπαρακολούθησης:
 
Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο και έχουν εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα σημεία που κρίνονται απαραίτητα για την εποπτεία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, στα οποία υπάρχει προσέλευση φυσικών προσώπων ή/και εμφανίζονται σημαντικά περιστατικά που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο προσβολής τόσο την υγεία των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και άλλων επισκεπτών όσο και την ασφάλεια των αγαθών και των εγκαταστάσεών μας.

 

CCTV MONITORING PRIVACY NOTICE

 

The company “ASTIR MARINA VOULIAGMENIS S.M.S.A. COMPANY FOR THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF THE TOURIST PORT OF VOULIAGMENI” , having its registered seat at 77 Apollonos Street, 166 71, Vouliagmeni, Attica, telephone 2108960012-14, email info@astir-marina.gr ([Author1] hereinafter the “Company”) is the Data Controller of your personal data, pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679 (hereinafter “GDPR”) and the Greek Law 4624/2019. This Privacy Statement is provided in order to inform you on the image and video data collected via CCTV monitoring.
 

Personal data we process
 

The personal data collected via CCTV monitoring is image and video data of employees, visitors/customers, partners and third persons that visit the premises of our Company.
 

Purposes and legal basis of processing
 

The company uses the CCTV Monitoring System for the protection of people and assets in its premises and the support of any legal claims. The processing is necessary in the context of the legitimate interest of our Company that act as a Data Controller (article 6(1) (f) GDPR).
 

Analysis of legitimate interest
 

Our legitimate interest relies on the necessity to ensure the safety and security of our premises and our assets from illegal actions, such as thefts, as well as to ensure the physical integrity, health and safety of our employees, visitors/customers, partners and third parties. Moreover, we process the abovementioned personal data for the effective management of any incidents and to provide relevant evidence to support any legal claims. We collect image and video data pursuant to the guidelines of the supervisory authorities and consequently, we do not monitor areas where your privacy would be excessively violated.
 

Recipients of your personal data
 

To the extent necessary for the purposes of this processing operation, the Company may disclose your personal data to third-party companies, such as companies which provide security services or other companies of the group. We may transfer the CCTV footage in the following cases: a) to competent judicial and law enforcement authorities when the footage provides evidence that is necessary for the investigation of an illegal action, that affects people or assets related the data controller, b) to competent judicial and law enforcement authorities when they submit a request for data within the context of the exercise of their duties and c) to the victim or the perpetrator of an illegal action, when data may constitute evidence of proof.
 

How does the Company protect your personal data?
 

We have implemented all appropriate organizational and technical measures, pursuant to applicable legal framework and standards in order to safeguard that processing of data, either by the Company or by any third-party which is legitimate, appropriate and secured against any non-authorized or illegal access, deletion, amendment or any other use of the data.
 

How long is your personal data retained?
 

The CCTV footage is retained for fifteen (15) days. Upon the expiration of this period, the data is automatically deleted. In case we realize that an incident has occurred within this period, we shall proceed with the separate storage of this part of the video and it will be stored for one (1) month, in order for us to further investigate the incident and the initiation of any legal actions to ensure our legitimate interests. In case the incident refers to third persons, the footage will be retained for three (3) additional months.
 

What are your rights?
 

According to applicable legislation, you have the following rights:

a) right of access: you have the right to be informed about the processing of your data and if this is the case to receive a copy of your data

b) right to restriction of the processing of your personal data: you have the right to request the restriction of processing. For example, you have the right to request from the Company not to delete data that you consider necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims.

c) right to erasure: you have the right to request the deletion of your data

d) right to object: you have the right to object to the processing of your data

You may exercise the aforementioned rights by submitting a request and we will reply within one (1) month upon receipt of the request. This deadline might be extended for two (2) additional months, in case your requests are excessive or complicated. Additionally, we shall inform you without any delay on any breach of your personal data, unless such breach falls within one of the exceptions, provided by law.
 

What is the contact person for any issues/requests?
 

For any queries, clarifications of requests with regards to your personal data protection, you may contact our email dataprotection@astir.gr.
 

Complaint with the Hellenic Data Protection Authority
 

In case you deem that we have not duly satisfied your request and the protection of your personal data is somehow affected, you may lodge a complaint through the dedicated online portal of the Hellenic Data Protection Authority (Athens, 1-3 Kifissias Avenue, 11523 Athens, Greece | +30 210 6475600). You may find detailed guidelines on how to lodge a complaint on the DPA’s website.

 

Information on CCTV System:

The installed cameras do not record sound and are placed at specific areas, where the traffic is higher or/and serious incidents may occur, that may put at risk the health and safety of employees, visitors/customers, partners and third parties that visit our offices and/or the security of assets and premises.

bottom of page